หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 581 คนหน้าแรก > ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์เอเซีย

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO DREAM DESTINATION 6 วัน 3 คืน BY JL

:ผู้ประกาศ
บริษัททัวร์ วีทราเวลทูเกทเตอร์ สมาชิก (ดูประกาศทั้งหมด)
:ที่อยู่
269/223 ซอย 16 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
021716808
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ประกาศ
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
35,900.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
7 พฤษภาคม 2558 เวลา: 15.37 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ        ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานดุจพรมผืนยักษ์สีม่วงทั่วทั้งบริเวณ     ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก        ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ + ช้อปปิ้งของฝากที่ จัสโก้ อิออน 
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
เดินทางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558
ราคาเพียง 35,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน
โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE

วันแรก	กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00 น.	พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
21.55 น.	เหิรฟ้าสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 034

วันที่สอง	ฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ 
         ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
06.05 น. 	เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน
09.30 น. 	ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ 
เที่ยง		บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย	หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต พักที่		FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ	บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ 
วันที่สาม   	ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - EARTH QUAKE MUSEUM - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า		บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
เที่ยง		บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย	นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
***ในกรณีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน        โอชิโนะฮัคไค 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตเกียว ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ
ค่ำ	อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่	TOYOKO INN NARITA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ 	โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้า	บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 	
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
ค่ำ		อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่	TOYOKO INN NARITA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า    	วัดอาซากุสะ – ผ่านชม โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - โอไดบะ 
เช้า		บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำ       สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree)
เที่ยง		บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย	นำท่านช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว
ค่ำ	อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก    ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
00.40 น.	เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
05.00 น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
กำหนดการเดินทาง
เดือนมิถุนายน 2558 
ลิงค์ประกาศนี้:

 • เวปรีวิว ฟรี
 • พัดลมโรงงาน
 • น้ำยาแอร์ ราคา
 • ราคาพัดลมระบายอากาศ
 • ทุกอย่าง 20 บาท

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: ทัวร์เอเซีย